Namazdan Selam Verince;

Sevbân (radıyallahu anh) şöyle dedi:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) selâm verip namazdan çıkınca üç defa istiğfâr eder ve “Allâhümme ente’s–selâm ve minke’s–selâm tebârekte yâ ze’l–celâli ve’l–ikrâm:
Allah’ım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım,sen hayır ve bereketi çok olansın. derdi.

(Müslim, Mesâcid 135, 136.)

İnsan için ancak çalıştığı vardır!

Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâm Buyurdular ki:

“Ey kızım Fatıma! Babam Peygamber diye sakın güvenme. Rabbine karşı kulluk vazifeni yap. Eğer Allah’tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile seni kurtaramam.”

(Müslim, İman 89, Hadis no:351)

Namaza Gösterilen Ehemmiyet!

Amir bin Abdillah, ezanı duydu. O esnada can çekişiyordu. Elinden tutup kendisini namaza götürmelerini istedi. Ağır bir halde olduğu kendisine hatırlatılınca:

“Allah’ın davetini duyduğum halde nasıl icabet etmem?” diye cevap verdi. Kollarına girip onu namaza götürdüler. Akşam namazına duruldu. Birinci rekatı bitirince ruhunu teslim etti.

(Siyeru A’lami’n-Nübela , 5/221)

Bizim Namazımız!

Muâviye bin Hakem es-Selemî (radıyallahu anh) anlatır:
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem),

“Bizim namazımız tesbîh, tekbîr ve Kur’ân tilâvetinden ibârettir; onda dünya kelâmı konuşulmaz!”
buyurdu.

(Nesâî, Sehiv, 20)

Ey Namaz Kılmayan Kişi!

Hazreti Ebû Fâtıma (radıyallahu anha’dan) rivayet edilmiştir.
Diyor ki;

Peygam­ber sallallahu aleyhi vesellem bana,

“Ey Ebû Fâtıma! Sen eğer (ahirette) benimle bu­luşmak istiyorsan secdeleri çoğalt (yani bol bol namaz kıl.)”

(Müsned’i Ahmed)

********//*******

Ey namazını kılmayan kişi peygamberin kızına yaptığı bu nasihate kulak ver.
Peygamberin kızı bile ahirette onunla beraber olmak için secdeleri çoğaltmak yani çok namaz kılmak zorunda iken, namazı terk etmekle nasıl bir akıbetin bizleri beklediğini bil  ve ayıl.

Beş Vakit Namaz ve Fazileti

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Beş vakit namazı Allah-u Teâlâ kullara farz kılmıştır. Kim o namazı kılar, hakkını hafife alarak onlardan bir şeyi zayi etmezse, o kimseyi cennete girdireceğine Allah’ın bir ahdi vardır. Kimde o namazları kılmazsa onun için Allah’ın yanında bir ahdi yoktur. Dilerse ona azab eder, dilerse onu cennete girdirir.”

(Ebu Davud 1420, Nesei 460, Darimi 1/370, İbni Mace 1401)

Günde Yüz defa ‘Sübhanallah’

Sübhanallah

Sa’d ibni Ebu Vakkas (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’ın yanında bulunuyorduk, bize:

“Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir?” diye sordu. Yanında oturanlardan biri,
“Ya Rasulallah bir kimse günde bin sevabı nasıl
kazanabilir?” diye sordu.

Yüz defa sübhanallah derse o kimseye bin iyilik yani sevap yazılır veya bin günahı bağışlanır.”

(Müslim, Zikr, 37)

Derde Deva Zikirler

Zikir

Ebu Hüreyre (Radıyallahu Anh)’tan rivayetle,
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Bir kimseye Allah (Celle Celâluhû) bir nimet verirse ‘Elhamdülillah’ı çoğaltsın.
Kimin kaygısı artarsa ‘Estağfirullah’ desin.
Rızkı geciken de, ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ sözünü artırsın.”

(İbni Asakir)

Peygamberimizin Üzüntü Anında Okuduğu Dua

Hazreti Peygamber

İbni Abbas (Allah Onlardan razı olsun) rivayet edildiğine göre
Rasûlullah  (sallallahu aleyhi vesellem) bir keder ve üzüntü hissettiği zaman
şöyle dua ederdi:

“La ilahe illallahul azimulhalim, La ilahe illallahu rabbul arşil azim, La ilahe illallahu rabbussemâvâti ve Rabbul ardı ve Rabbul arşil kerim : Büyüklük ve hilim sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.

(Buhari, Deavat, 27; Müslim, Zikir, 83)

Peygamberimizin Gece Namazından Sonra Okuduğu Dua

Hazreti Muhammed aleyhisselam

 Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) gece kalkarak namaz kılıp da namazını bitirince,

Allah’a  uygun düşecek şekilde ona hamd ve sena ederdi. Sonra son sözü şu olurdu:

“Allah’ım, benim kalbime nur ver, benim kulağıma nur ver, benim gözüme nur ver, sağ tarafıma nur ver, soluma da nur ver, benim önüme de nur ver, arkama da bir nur. Nurumu çoğalt, nurumu çoğalt, nurumu çoğalt.”

(Buhari)