Günde Yüz defa ‘Sübhanallah’

Sübhanallah

Sa’d ibni Ebu Vakkas (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir:
Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)’ın yanında bulunuyorduk, bize:

“Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir?” diye sordu.
Yanında oturanlardan biri, “Ya Rasulallah bir kimse günde bin sevabı nasıl
kazanabilir?” diye sordu.

Yüz defa sübhanallah derse o kimseye bin iyilik yani sevap yazılır veya bin
günahı bağışlanır.”

(Müslim, Zikr, 37)

Derde Deva Zikirler

Zikir

Ebu Hüreyre (Radıyallahu Anh)’tan rivayetle,
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Bir kimseye Allah (Celle Celâluhû) bir nimet verirse ‘Elhamdülillah’ı çoğaltsın.
Kimin kaygısı artarsa ‘Estağfirullah’ desin.
Rızkı geciken de, ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ sözünü artırsın.”

(İbni Asakir)

Peygamberimizin Üzüntü Anında Okuduğu Dua

Hazreti Peygamber

İbni Abbas (Allah Onlardan razı olsun) rivayet edildiğine göre
Rasûlullah  (sallallahu aleyhi vesellem) bir keder ve üzüntü hissettiği zaman
şöyle dua ederdi:

“La ilahe illallahul azimulhalim, La ilahe illallahu rabbul arşil azim, La ilahe illallahu rabbussemâvâti ve Rabbul ardı ve Rabbul arşil kerim : Büyüklük ve hilim sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.

(Buhari, Deavat, 27; Müslim, Zikir, 83)

Peygamberimizin Gece Namazından Sonra Okuduğu Dua

Hazreti Muhammed aleyhisselam

 Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) gece kalkarak namaz kılıp da namazını bitirince,

Allah’a  uygun düşecek şekilde ona hamd ve sena ederdi. Sonra son sözü şu olurdu:

“Allah’ım, benim kalbime nur ver, benim kulağıma nur ver, benim gözüme nur ver, sağ tarafıma nur ver, soluma da nur ver, benim önüme de nur ver, arkama da bir nur. Nurumu çoğalt, nurumu çoğalt, nurumu çoğalt.”

(Buhari)

İsm-i Azamla Dua

İSMİ AZAMLA DUA

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir adamın şöyle söylediğini işitti:

“Allah`ım, şehadet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum:

Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah`sın, birsin, samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yoktur.”

Bunun üzerine Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular:

“Nefsimi kudret elinde tutan Zat`a yemin olsun, bu kimse, Allah`tan İsm-i Azamı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim İsm-i Azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepde bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir.”

(Ebu Davud, Salaat)

Kırk Hadis Öğrenmenin Fazileti

Kırk Hadis Öğrenmenin Fazileti

[Kırk Hadis Öğrenmenin Fazileti]

Peygamber efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) hadisi şeriflerinde şöyle buyurur:

“Kim ümmetim için kırk hadis ezberlerse, Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde fakih bir alim olarak diriltir.” 
(Buhari Tarih (3/141)


“Kim ümmetim için onların dini işleriyle alakalı kırk hadis ezberlerse, Allah-ü Teala onu âlim olarak haşreder, ben de mahşer günü onun hem şefaatçisi hem de şahidi olurum.” (Beyhakî)


Kırk hadis derleyip açıklama yazanların gayesi Allah Rasulü’nün  bu güzel müjdesine nail olmak ve müslümanlar arasında Sünnet’in yaygınlığını artırmaktır. Kaynaklarda belirtildiğine göre ilk kırk hadis derleyen kişi Abdullah ibn Mübarek hazretleridir. “El-Erbaûn” (kırk) isimli bu eser, daha sonra yazılacak 40 hadis derlemelerine öncülük etmiştir. Bizde hadisi şeriflerde zikredilen müjdeye nail olabilme ümidiyle  Kırk Hadisi şerifi derleyip istifadenize sunuyoruz.

Peygamber efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

“İlmi talep etmeye koşun. Sadık bir kimseden işitilecek bir hadis-i şerif, dünya ve dünya hazinelerinin hepsinden daha hayırlıdır.” (İ. Râfi’î)

“Kendine fayda veren iki hadis bile öğrenip, onları başkasına da öğreten ve onlardan faydalanan, altmış yıllık ibadetten daha fazla sevap alır.” (Deylemi)

“Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan, mahşerde Kur’anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anı hor görmüş olur. Kur’anı hor gören de, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.” (Ebu Nuaym, Hatib) 


İlim Öğrenmenin Fazileti hakkında Muaz Bin Cebel (radıyallahu anh)’da şöyle der:


İlmi öğrenin, zira Allah için öğrenmek, öğrenene Allah korkusu verir. İlmi talep etmek ibadettir. Muzakeresi tesbihtir. Araştırması en büyük cihaddır, ilmi bilmeyenlere öğretmek sadakaların en makbulüdür, ilmi ehline vermek ise, Allah’a en yaklaştırıcı bir davranıştır. Yalnız kaldığı zaman alimin en yakın arkadaşı ilimdir. Tenha yollarda ise en emin yoldaşıdır. Din de delilidir. Genişlikte ve darlıkta sabrı öğretir. Dostlar yanında yardım eden bir vezirdir. Yabancılar yanında ise sana en büyük destektir.”

Rabbim, faydalı ilim öğrenmeyi ve bu öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin..!

Faziletli 4 Kelime / Üç Tekrar

Hadis öğrenmenin fazileti

(1. Hadisi Şerif)

Cüveyriye (Radıyallahu anha) anlatıyor:

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir gün sabah namazını kılmak üzere erkenden yanımdan çıktı. Daha sonra kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Cüveyriye hâlâ oturuyordu.

Allah Rasûlü (Sallallahu Aleyhi Vesellem):

‘Hâlâ yanından ayrılırken seni bıraktığım durumda mısın?´ diye sordu. Cüveyriye: Evet deyince, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu:

Andolsun senden (ayrıldıktan) sonra dört kelimeyi üç defa tekrarladım. Eğer bunlar sabahtan beri senin söylediklerinle tartılacak olursa hiç şüphesiz benim söylediklerim seninkilerden ağır basacaktır. (Söylediklerim şunlardır):

(Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve rıdâ nefsihi ve zînete arşihi ve midâde kelimâtihi)

Anlamı : (Yarattıklarının sayısınca, zatını hoşnut edecek kadar, arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim.)

(Müslim, 4/2090; Tirmizî, 5/556)

Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okuyalım;

Kırk Hadis Fazileti

(2. Hadisi Şerif)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kim sabah kalkarken üç defa ‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi’nin sonundan üç âyet okursa,  Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır.”

(Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

Sabah-Akşam 7 Defa Okuyalım!

Kırk Hadis ve Fazileti

(3. Hadisi Şerif)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Sabah-akşam 7 defa Hasbiyallahü la ilahe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.”

(Beyheki)

Anlamı: Allâh Bana Kâfidir. Ondan Başka İbâdet Edilecek Hiç Bir İlah Yoktur.
Ona Güvendim, Ona Dayandım. O, yüce Arşın Sahibidir.

 

Mutluluk Nerede?

Hat Sanatı Allah lafzı
Bizi, ne mutlu edecekse kendimizce onu isteriz ve sahip olunca da artık mutluyum dememiz zannettiğimiz gibi bir ömür boyu sürmüyor. Çünkü o isteğimize sahip olduktan sonra başka isteklerimiz geliyor ve gelecek hiç bitmeyecektir.

Peki sürekli mutlu olabilir miyiz? Aslında olabiliriz!

Bekar, mutluluğu evlilikte zanneder.
Hasta, mutluluğu  sağlıkta zanneder.
Mahkum, mutluluğu af’ta zanneder.
İşsiz, mutluluğu çalışmakta zanneder.
Fakir, mutluluğu zenginlikte zanneder.
Kiracı, mutluluğu ev almakta zanneder.

Oysa Rabbimiz, mutluluğu ancak ve ancak  Allah’ı unutmamakta olduğunu bildiriyor.

Evet bence de her an yanımızda olduğunu bildiren Yüce Allah’ı anmak ve unutmamak bizi  hiçbir zaman sona ermeyecek mutluluğa götürecektir.

“Şüphesiz, kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur ve sükûn bulur.”
(Ra’d suresi ; 28. ayet)